The quota of the selection committee master

2021/2022 ўқув йилида Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистратурасига давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрлари
Шифр Вазирликлар, идоралар, олий таълим муассасалари
ва мутахассисликлар номи
Жами давлат грантлари асосида тўлов-шартнома асосида
жами шу жумладан жами шу жумладан
ўзбек рус ўзбек рус
43 Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 120 108 108 12 12
5А230102 Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) 4 1 1 3 3
5А230901 Бухгалтерия ҳисоби (қишлоқ хўжалигида) 4 1 1 3 3
5А232501 Логистика (агрологистика) 4 1 1 3 3
5А233301 Агробизнес ва инвестицион фаолият 4 1 1 3 3
5А410101 Агротупроқшунослик ва агрофизика (соҳалар бўйича) 4 4 4
5А410102 Агрокимё 4 4 4
5А410201 Агрономия 4 4 4
5А410202 Ўсимликшунослик (экинлар гуруҳлари бўйича) 6 6 6
5А410202 Ўсимликшунослик (шоличилик) 4 4 4
5А410203 Органик деҳқончилик ва озиқ-овқат хавфсизлиги 4 4 4
5А410301 Ўсимликлар ҳимояси (усуллари бўйича) 6 6 6
5А410304 Ўсимликлар ҳимоясида мониторинг ва башорат 4 4 4
5А410401 Селекция ва уруғчилик (мева-сабзавот) 6 6 6
5А410501 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 4 4 4
5А410801 Ўрмончилик 4 4 4
5А410802 Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш ва ландшафтли дизайн 4 4 4
5А410901 Ипакчилик 4 4 4
5А411001 Сабзавотчилик ва полизчилик 4 4 4
5А411002 Мевачилик 4 4 4
5А411005 Мева-сабзавотчиликда биотехнология 4 4 4
5А411101 Доривор ўсимликларни етиштириш технологияси 4 4 4
5А411501 Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини 6 6 6
5А411701 Ҳимояланган ер мева-сабзавотчилиги 6 6 6
5А430101 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш (тармоқлар бўйича) 6 6 6
5А450201 Гидромелиорация 4 4 4
5А450301 Гидромелиорация ишларини механизациялаштириш 4 4 4
5А450402 Насос станциялари ва қурилмаларидан фойдаланиш ва ташхиси 4 4 4